Päivähoito ja koulu

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lasten hoidon järjestäminen seuraavien vaihtoehtojen välillä:

  • hoitaa itse lapsiaan kotihoidon tuella, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi
  • hakea lapselle kunnallinen päivähoitopaikka päiväkodissa tai perhepäivähoidossa
  • järjestää päivähoito yksityisen hoidon tuella yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoitajalla tai palkata lastenhoitaja kotiin.

Ensisijaisena hoitopaikkana on aina lähipäiväkoti tai perhepäivähoito. Lapsen ikä, toimintakyky ja kuntoutustarve määräävät viime kädessä hoitopaikan.

Mihin kouluun? Oppilaan ensisijainen koulu on lähikoulu. Mikäli oppilas tarvitsee oppimisensa ja koulunkäyntinsä tueksi erityisiä tukikeinoja (esim. apuvälineitä, koulunkäynnin ohjaajaa, erityisopettajan tukea), ne pyritään tarjoamaan hänen lähikouluunsa ja siihen opetusryhmään, missä hän opiskelee. Jos oppimisen ja koulunkäynnin tukea ei ole mahdollista järjestää kotiluokkaan, opetus on tällöin mahdollista järjestää erityisluokassa tai erityiskoulussa. Opetus voidaan järjestää myös sairaalaopetuksena siinä määrin, kuin hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista.

Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella ja sellaisella lapsella, joka aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, on oikeus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna.