Oppiminen

Lapsi oppii asioita arjen erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Hän havainnoi ympäristöään ja ottaa siitä erilaisia vaikutteita. Lapsi on itse aktiivinen oppija. Oppiminen ei ole hänelle suorittamista, vaan leikkiä ja osa elämää.

Parhaiten uuden oppiminen tapahtuu lapselle mieluisan tekemisen parissa, jolloin lapsi itse eläytyy ja tutkii ympäristöään. Oppiminen on hauskaa. Leikeissä ja peleissä uusia asioita harjoitellaan edelleen ja aina uudelleen. Sanonta ”Viisasten valtakunnasta kuuluu naurua” kuvaakin hyvin lasten mielekästä oppimista.

Lapset ovat luonnostaan oppijoima erilaisia. Kokeilunhalua ja uteliaisuutta herättävä kasvuympäristö kannustaa lasta toimimaan.  Pitkäaikaissairas tai vammainen lapsi voi tarvita aikuisen apua voidakseen toteuttaa uteliaisuuttaan ja tutkimisen haluaan. Lapsella voi olla fyysisiä esteitä, jotka kekseliäisyydellä voidaan ylittää, kun toiminnalle kehitetään vaihtoehtoja. Lapsella voi olla myös psyykkisiä tai sosiaalisia tekijöitä oppimisen esteenä (esimerkiksi keskittymiskyvyn tai hahmottamisen haasteita). Tällöin hän hyötyy esimerkiksi erilaisista ohjauksen keinoista tai moniaistisesta opetuksesta. Seuraavissa kappaleissa on joitain vinkkejä perheelle. Lisää vinkkejä kannattaa kysyä opettajilta ja terapeuteilta.

Oppimista tukee hyvä vuorovaikutus ja aito läsnäolo. Puheen lisäksi vuorovaikutusta tukemaan kannattaa käyttää toimintaa, ilmeitä, eleitä, kuvia yms. Lasta tai nuorta kiinnostavat tavat ja materiaalit motivoivat heitä ja tekevät oppimisen mielekkääksi.

Lapsen itsenäisen toiminnan avuksi jokin tapahtuma on hyvä pilkkoa pienpiin osiin. Esimerkkinä voi olla vaikka ulos lähteminen, jossa lapsen pitää hallita iso kokonaisuus aloitteen tekemisestä sään mukaisen vaatetuksen valitsemiseen ja vielä päättää, mitä hän haluaa ulkona tehdä. Tähän löytyy tueksi Papunetin materiaaleista  ”Mennään ulos leikkimään”. Tällä tuetaan lapsen mahdollisimman itsenäistä toimintaa ja saadaan aikaan keskustelua kyseisestä toiminnasta. Osallistuminen ja päätösten tekeminen tukevat lapsen itsetuntoa ja taitojen oppimista.

Asioiden oppiminen voi vaatia selkokieltä ja sanojen tueksi kuvia. Tässä esimerkkinä tietoa optiikasta sanoin ja kuvin.

Lisätietoa aiheesta: