Kuntoutus on ”yksilöllistä, tavoitteellista toimintaa, joka tähtää kuntoutujan tavoitteiden mukaiseen muutokseen hänen elämäntilanteessaan: työssä, opinnoissa, kotielämässä, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja muilla elämänalueilla. Kuntoutus on luonteeltaan yhteistyötä, jossa kuntoutustyöntekijän osuus painottuu kuntoutujan tarpeiden mukaan.

Kuntoutustyöntekijän tukemana kuntoutuja suunnittelee prosessin eri vaiheita, tekee sitä koskevia päätöksiä ja arvioi tavoitteiden ja suunnitelmien toteutumista” Aila Järvikoski (2013, 72)

Kuntoutuksen kokonaisuus sisältää erilaisia palveluja ja toimenpiteitä kuten

 • neuvontaa
 • terapioita
 • kuntoutusjaksoja ja kursseja
 • apuvälinepalveluja
 • teknisiä ratkaisuja
 • ammatillista kuntoutusta, joka voi olla esim. koulutusta tai työkokeilua
 • rahallista tukea kuntoutuksen ajalle (vakuutusyhtiöt, Kela).

Kuntoutuksen palvelu- ja tukitoimia tuottaa ja kustantaa usea toimija, joilla kullakin on oma lainsäädäntönsä ja toimintaohjeistonsa. Myös ammattilaiset myöntävät, että kuntoutusjärjestelmämme on monimutkainen ja sen rahoitusjärjestelmä monikanavainen. Kaikki tämä tuo yhteistyölle haasteita. Kun lapsen kuntoutusta lähdetään suunnittelemaan lapsi ja perhe edellä tuoden ammattilaisten osaaminen ja perheen tieto lapsesta ja heidän arjestaan yhteen ollaan oikealla tiellä. Suunnittelussa ei pidä unohtaa myöskään lapsen omien mielipiteiden kuulemista.

Kuntoutusjärjestelmän keskeisimmät toimijat ovat:

 • kunnallinen sosiaali-, terveys ja koulutoimi
 • kansaneläkelaitos (Kela)
 • työhallinto (työvoimatoimistot)
 • työvoiman palvelukeskukset (kunnan, työvoimatoimiston ja Kelan muodostamat keskukset)
 • työeläkelaitokset sekä tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset
 • vammaisjärjestöt.

Lapsen tai nuoren sairaudesta tai vammasta riippuen kuntoutumisen palvelut vaihtelevat. Esimerkiksi aivovamman saaneen lapsen kuntoutus on usein toiminta-, fysio- ja puheterapiaa sekä neuropsykologista kuntoutusta. Lisäksi sopeutumisvalmennus ja perhekuntoutus täydentävät kuntoutuskokonaisuutta. Tietoa diagnoosikohtaisesta kuntoutuksesta saat esimerkiksi kuntoutusohjaajalta ja järjestöiltä.

Lisätietoa aiheesta: