Kuntoutuminen

Kuntoutus on ”yksilöllistä, tavoitteellista toimintaa, joka tähtää kuntoutujan tavoitteiden mukaiseen muutokseen hänen elämäntilanteessaan: työssä, opinnoissa, kotielämässä, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja muilla elämänalueilla. Kuntoutus on luonteeltaan yhteistyötä, jossa kuntoutustyöntekijän osuus painottuu kuntoutujan tarpeiden mukaan.

Kuntoutuminen on oppimis- ja kasvuprosessi, jossa aktiivisena osapuolena ovat lapsi tai nuori, hänen perheensä ja lähiympäristönsä. Kuntoutuminen tähtää lapsen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen sekä mahdollisimman itsenäiseen selviytymiseen. Parhaimmillaan kuntoutuminen on luonnollinen osa lapsen toimintaa kotona, päiväkodissa, koulussa ja vapaa-ajalla. Päämääränä on mahdollisimman hyvä elämä ja sujuva arki.

Kuntoutussuunnitelma on määrätyksi ajanjaksoksi tehty asiakirja, jonka tarkoituksena on helpottaa kuntoutujalapsen ja -nuoren asioiden kokonaisuuden hahmottamista. Se voidaan tehdä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa tai erityishuoltopiirissä yhteistyössä perheen, kuntoutujalapsen tai -nuoren, lääkärin ja erityistyöntekijöiden kanssa.

Sopeutumisvalmennus on usein kurssimuotoista ja kursseilla perheet saavat tietoa ja tukea niin ammattilaisilta kuin muilta kurssille osallistuvilta perheiltä.  Vanhemmille on eri asiantuntijoiden luentoja, joilla saadaan tietoa lapsen tai nuoren vammasta tai sairaudesta sekä vinkkejä arjen sujumiseen ja kuntoutumiseen.

Kuntoutuskurssien tavoitteena on tukea omaishoitajan toimintakykyä ja kohentaa elämänlaatua. Kuntoutuskursseilla omaishoitajaa ohjataan löytämään keinoja oman kunnon ylläpitämiseen sekä välineitä oman jaksamisen tueksi.