Suoraan sisältöön

Alaikäisen palovammapotilaan sosiaaliturva

Alaikäisen palovammapotilaan sosiaaliturva

Palovammapotilaan sosiaaliturvan kannalta oleellisinta on tilanne, jossa vamma on syntynyt.  Esimerkiksi työssä tai liikenteessä aiheutuneiden palovammojen korvaukset maksetaan tapaturmavakuutus- tai liikennevakuutuslainsäädännön mukaisesti. Näissä tapauksissa ensisijainen potilaan sosiaaliturvasta huolehtiva taho on vakuutusyhtiö. Nämä ns. lakisääteiset vakuutukset ovat usein huomattavasti kattavampia kuin esimerkiksi matka- tai vapaa-ajanvakuutukset. Vamman aiheutumissyyn lisäksi palovammapotilaan saamiin korvauksiin vaikuttavat palovamman aiheuttama haitta-aste ja vammasta aiheutuva avuntarve.

Jos lapsi on palovamman johdosta sairaalahoidossa, perhe saa ensitietoa sosiaaliturvasta sairaalan sosiaalityöntekijältä. Neuvoa voi myös kysyä oman kotikunnan vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä, Kelan toimistosta tai vakuutusyhtiöltä. Lisäksi apua lastenhoitoon kotona voi pyytää kotikunnan Lapsiperheiden kotipalvelusta. 

Lakisääteiset vakuutukset

Palovammapotilas voi saada onnettomuuden johdosta korvauksia lakisääteisistä vakuutuksista. Keskeisiä lakisääteisiä vakuutuksia ovat liikenne- ja työtapaturmavakuutus.

Liikenneonnettomuuksissa korvaushakemukset osoitetaan onnettomuuden aiheuttaneen ajoneuvon vakuutusyhtiöön. Mikäli onnettomuuden aiheuttanut ajoneuvo on tuntematon, vakuuttamaton tai rekisteröity ulkomaille osoitetaan korvaushakemukset Liikennevakuutuskeskukselle (LVK, www.liikennevakuutuskeskus.fi). Liikenneonnettomuudesta johtuvat henkilövahingot maksetaan aina täyden korvauksen periaatteella eli ilman euromääräisiä enimmäismääriä. Liikennevakuutus korvaa mm. hoitokulut, pysyvän haitan, kuntoutuksen ja esinevahingot. Korvausta voi hake myös kivusta ja särystä. Liikennevakuutuslain nojalla maksettava ansi-onmenetys maksetaan todellisen ansiomenetyksen mukaan.

Liikennevakuutuslain nojalla maksettava korvaus voidaan evätä jos vahingoittunut on itse myötävaikuttanut tapahtuneeseen, esim. ajamalla päihtyneenä. Mikäli vahingoittunut on ollut päihtyneen kuljettajan kyydissä, harkitaan maksettavat korvaukset tapauskohtaisesti.

Työtapaturmaisesti loukkaantunut palovammapotilas saa korvauksia tapaturmavakuutuslain nojalla. Laki koskee vahinkoja, jotka ovat sattuneet työ- ja virkasuhteessa tehdyssä työssä tai työmatkoilla. Jos työnantaja on laiminlyönyt vakuutusvelvollisuutensa, korvataan työntekijän kärsimät vahingot Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta (TVL, www.tvl.fi).

Mikäli palovamma on aiheutunut henkilön yrittäessä pelastaa palosta ihmisiä, eläimiä tai irtaimistoa voidaan loukkaantuneelle maksaa korvauksia pelastustoimilain nojalla. Korvauksen maksaa Valtiokonttori (www.valtiokonttori.fi).

Lisätietoja lakisääteisistä vakuutuksista ja korvauksista saat vakuutusyhtiöistä ja sairaalan sosiaalityöntekijältä.

Kelan maksamat korvaukset

Sairausvakuutusetuuksiin on oikeus kaikilla Suomessa asumisen tai vähintään neljän kuukauden yhtäjaksoisen työskentelyn perusteella vakuutetuilla. Keskeisimmät sairausvakuutukseen kuuluvat etuudet ovat sairauspäiväraha sekä hoito-, lääke ja matkakorvaukset. Kelan alle 16-vuotiaan vammaistukea voi myös hakea lapselle joka yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukauden ajan tarvitsee tavanomaista enemmän huolenpitoa. Vammaistukihakemukseen liitetään lääkärin C-lausunto.

Kelan erityishoitoraha puolestaan korvaa vanhempien ansiomenetystä edellyttäen että vanhempi osallistuu lapsen hoitoon osastolla. Erityishoitorahahakemukseen liitetään lääkärin D-lausunto.

Sairauspäivärahalla korvataan ansionmenetystä henkilölle, joka on sairaudesta johtuen kykenemätön tekemään työtään.  Sairauspäivärahaoikeus on 16–67 -vuotiailla henkilöillä, jotka ovat sairautta edeltäneiden kolmen kuukauden aikana tehneet työtä. Jos työedellytys ei täyty alkaa sairauspäivärahaoikeus vasta kun työkyvyttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti 55 päivää. Sairauspäivärahahakemukseen liitetään lääkärin A- tai B-lausunto.

Myös opiskelijoilla ja työttömillä työnhakijoilla on oikeus saada sairauspäivärahaa. Työttömyysetuuksia tai opintotukea ei kuitenkaan makseta samanaikaisesti sairauspäivärahan kanssa.

Lisätietoja sairauspäivärahasta ja muista Kelan korvauksista saat lähimmästä Kelan toimipisteestä tai Kelan internet-sivuilta (www.kela.fi). 

Alle 18-vuotiaan hoitomaksut

Osastohoito on alaikäiselle maksullista korkeintaan 7 päivää kalenterivuodessa. Jos hoitopäiviä on kertynyt kalenterivuoden aikana yli seitsemän ei peritä myöskään päivä- tai yöhoidon maksua. Avohoitokäynnit ja päiväkirurgia ovat maksullisia myös 7 hoitopäivän jälkeen.

HUS-sairaaloiden potilaslaskutus palvelee arkisin klo 9-15, puhelinnumerossa (09) 471 78550. Osoite on HUS-Servis, Hoitomaksut, PL 680, 00029 HUS.

Kuntoutus

Palovammapotilaat hyötyvät usein monenlaisesta kuntoutuksesta. Eri kuntoutuksen lajit tukevat toisiaan ja eri kuntoutusmuotojen tarkoituksena on parantaa palovamman kokeneen henkilön omatoimisuutta.

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisen kuntoutuksen muotoja ovat mm. toimintaterapia, fysioterapia, apuvälineet ja laitoskuntoutusjaksot. Pahoja palovammoja saanen henkilön kohdalla lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpiteet aloitetaan heti kun potilaan vointi sen sallii.  

Apuvälineet ovat pahoista palovammoista kärsineille henkilöille oleellinen osa kuntoutumista. Apuvälineiden tarpeen arvioi aina terveydenhuollon ammattilainen.  Potilas saa tarvitsemansa apuvälineen tai maksusitoumuksen apuvälineeseen sieltä hoitolaitoksesta, jossa apuvälineen tarve on arvioitu, useimmiten sairaalasta tai omalta terveysasemalta. 

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet tulevat kysymykseen silloin kun palovamma aiheuttaa esteen palata entiseen työhön tai aiheuttaa nuorelle potilaalle vaikeuksia ammatin löytämisessä.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen muotoja ovat mm. tukihenkilötoiminta ja erilaiset vertaistukiryhmät. Nämä kuntoutuksen muodot ovat palovammapotilaalle usein erittäin merkittäviä, varsinkin jos vamma aiheuttaa suuria muutoksia ulkonäössä. Sosiaalisella kuntoutuksella pyritään estämään palovamman kokeneen henkilön eristäytymistä ja syrjäytymistä.

Tulipalossa menetetty koti

Ottakaa yhteyttä kotivakuutuksenne myöntäneeseen vakuutusyhtiöön ja tehkää tapahtuneesta vahinkoilmoitus. Vakuutusyhtiöstänne saatte neuvoja korvausten hakemisessa. Vakuutusyhtiö auttaa teitä myös väliaikaismajoituksen hankkimisessa.Mikäli tulipalon sattuessa teillä ei ollut voimassaolevaa kotivakuutusta, ottakaa yhteyttä oman kaupunkinne sosiaalityöntekijään.  Pyytäkää apua myös vapaaehtoisjärjestöiltä; esimerkiksi Punainen Risti auttaa kriisin kohdatessa.

Päivitetty 29.11.2011

JatomakiWeb